Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Grans clients
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Gestió energètica integral

La Gestió Energètica integral consisteix en la integració i la gestió de tots els processos destinats a generar l'energia útil que vostè consumeix com a fred, calor o un altre tipus d'energia transformada.

Què és?

La Gestió Energètica integral consisteix en la integració i la gestió de tots els processos destinats a generar l'energia útil que vostè consumeix com a fred, calor o un altre tipus d'energia transformada. Per exemple, es tracta de proporcionar-li, a més d'electricitat, aigua freda i calenta per als seus processos i sistemes de calefacció.

Per què cal gestionar l'energia útil?

L'elevada pressió competitiva de l'entorn actual, juntament amb la incertesa existent en els mercats energètics, fa que les empreses cada dia siguin més conscients de la necessitat d'un control més gran dels seus costos energètics. Avui és possible aconseguir aquest control contractant la gestió energètica amb un professional.

Beneficis per a la seva empresa

 • Estalvi i predicció de costos a llarg termini: amb sinergies mitjançant la integració de serveis.
 • Senzillesa: Concentració dels seus recursos en processos clau, amb la qual cosa s'evita la inversió en actius que no siguin directament productius.
 • Garantia de qualitat en la gestió i respecte pel medi ambient: tant en el moment del lliurament com davant de qualsevol imprevist posterior.

Aplicacions

Un sistema de gestió energètica serveix per ajudar en la gestió operativa mitjançant el seguiment d'objectius específics. Per a això s'utilitza informació energètica (electricitat, aigua, gas, etc.) i de procés (producció, estances, etc.) agregada en espais temporals (hora, dia, setmana, mes, etc.) que permet controlar objectius (per exemple, kWh/kg) per prendre decisions a curt o mig termini.

A nivell directiu, un sistema de gestió energètica integral ha de servir per a la presa ràpida de decisions mitjançant una visió agregada dels diferents aspectes operatius, la gestió d'alarmes i el seguiment d'objectius dinàmics.

A nivell tècnic, un sistema de gestió energètica integral ha de permetre passar d'una visió general a una de detallada per àrea i període, de tal manera que permeti gestionar:

 • Corbes de consum (electricitat, gas, aigües, etc.) i corbes de generació (fotovoltaica, cogeneració, solar tèrmica, etc).
 • Corbes de consum (electricitat, gas, aigües, etc.) i corbes de generació (fotovoltaica, cogeneració, solar tèrmica, etc).
 • Seguiment de les emissions de CO2 associades als consums energètics.
 • Seguiment de projectes. És a dir, l'avaluació i la verificació de les mesures d'estalvi energètica implantades.
 • Gestió de la facturació i dels costos.

La principal diferència entre un sistema de gestió energètica i un SCADA és que el segon gestiona les dades al mil·lisegon mentre que un sistema de gestió gestiona grans volums de dades. Un SCADA, per tant, no és idoni per analitzar dades agregades, mentre que un sistema de gestió energètica no està indicat per automatitzar i controlar dispositius.

Plataforma de gestió energètica Blau Energy

Blau Energy és una solució que ens permet fer un seguiment dels consums energètics elèctrics, de gas natural, aigua, etc. en qualsevol tipus d'instal·lació. El programari ens permet, entre moltes altres prestacions, identificar els consums, establir quins són els no desitjats, quins son els consums parcials de procés o les ubicacions concretes i quantificar econòmicament aquests consums, entre moltes altres prestacions.

Las características principales de la plataforma Blau Energy son:

 • Solució 100% web.
 • Multiplataforma: Diferents sistemes operatius i bases de dades.
 • Protocols de comunicació estàndard, no basats en sistemes de propietat.
 • Escalabilitat.

Sistema de comptatge

Per disposar d'un mapa d'energies dinàmic que respongui a les preguntes bàsiques necessàries (què, on, quan i quanta energia es consumeix) que permetin identificar àrees i/o hàbits de consum no eficients, cal instal·lar sistemes de comptatge interiors com ara registradors i comptadors elèctrics, sondes de temperatura i humitat, comptadors de gas i aigua, etc.

Estudis Personalitzats

Fem un estudi personalitzat per avaluar el potencial d'un esquema de Gestió Energètica integral de la seva instal·lació:

 • Identificació de projectes amb potencial.
 • Realització d'estudi personalitzat: Recollida de dades (disseny d'instal·lacions i necessitats futures), finançament, assumpció d'equips propis o de proveïdors actuals, desenvolupament de la solució tècnica més adequada, disseny de l'esquema de retribució.
 • Decisió d'externalització del client.
 • Posada en marxa del projecte clau en el pany: Disseny final de la solució tècnica, enginyeria, compra de materials i instal·lació.

Sol•licitar contacte

Faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo.

Sol•licitar contacte