Formulari de sol•licitud de Bo Social

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

 • Formulari de sol•licitud de Bo Social

Formulari de sol•licitud de Bo Social

Formulari de sol•licitud de Bo Social

Dades d'identificació

Selecciona com et vols identificar:


Pots veure el nombre de contracte en
la Página 2 de tu factura, a la seccióó
"Dades del contracte".


Introdueix el compte bancari associat al teu contracte amb els quatre dígits de l’IBAN i sense espais.
Per exemple, si el teu IBAN és ES46 2600 3598 1241 0005 8861
hauràs d'introduir: ES4626003598124100058861

Dades personals

L’aplicació del bo social requereix tenir un contracte de subministrament amb el comercialitzador de referència acollit al PVPC. El PVPC es regula pel Reial Decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació..

El teu subministrament de llum

El teu subministrament de llum
Selecciona el punt de subministrament sobre el qual vols formular la sol•licitud de Bo Social.

Dades postals

Selecciona l'adreça postal a efectes de notificació

Dades de la unitat familiar

Informació unitat familiar

S’entén per unitat familiar, únicament als efectes de l’aplicació del bo social a la factura d’energia elèctrica, la formada segons les disposicions de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, en qualsevol de les modalitats següents.

 1. 1a. La integrada pels cònjuges no separats legalment i, en cas que n’hi hagués:
  1. a) Els fills menors, llevat d’aquells que, amb el consentiment dels pares, visquin emancipats d’ells.
  2. b) Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
 2. 2a. En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb l’un o l’altre i que compleixin els requisits als quals fa referència la regla 1a.
  Ningú no podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

Dades de la sol·licitud

La comprovació dels requisits de renda a través de l'aplicació telemàtica únicament es durà a terme per a la comprovació de la condició de consumidor vulnerable sever
Per a la comprovació dels requisits de renda i, si s'escau, de la pensió mínima, caldrà concedir autorització expressa per fer les comprovacions que s'enumeren a continuació amb la finalitat de tramitar la sol•licitud del bo social i mentre aquest sigui vigent. En cas contrari, no es podrà efectuar la comprovació dels requisits per a la percepció del bo social.
La comercialitzadora de referència a introduir, a través de l'aplicació disposada a aquest efecte a la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, la informació, incloent-hi les dades personals dels sol·licitant del bo social i, en cas que el sol·licitant formi part d'una unitat familiar, dels membres de la seva unitat familiar, que se li hagi facilitat mitjançant el present model de sol·licitud i els documents adjunts, si s'escau, com també a efectuar els altres tractaments de dades personals previstos a l'article 6 de l'Ordre ministerial per la qual es desenvolupa el Reial Decret que regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica, als efectes de l'aplicació del bo social i altres conseqüències previstes en aquesta normativa, incloent-hi el tractament de la informació esmentada i de les dades personals que contingui, als efectes de fer constar en els seus sistemes informàtics i de gestió
la informació necessària per aplicar-li al sol·licitant el bo social i les altres conseqüències, si s'escau, que es regulen pel Reial Decret esmentat, així com per al manteniment del bo social i altres conseqüències, si s'escau, mentre es mantinguin les condicions que n'han donat lloc a l'atorgament. 

Que el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, per mitjà de l’aplicació disposada a aquest efecte, tingui accés a les bases de dades corresponents de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o, en el cas del País Basc i Navarra, de l’Agència Foral corresponent, que continguin informació sobre rendes.

La comercialitzadora de referència a recopilar informació de les Administracions autonòmiques o locals els serveis socials de les quals atenguin, ara o en el futur, el consumidor que compleixi els requisits per ser consumidor vulnerable greu. En cap cas no implicarà l’autorització per comprovar els requisits vinculats a la comprovació de les circumstàncies especials que, si s’escau, poguessin resultar d’aplicació.
Per a la comprovació dels requisits de renda i, si s'escau, de la pensió mínima, caldrà concedir autorització expressa per fer les comprovacions que s'enumeren a continuació amb la finalitat de tramitar la sol•licitud del bo social i mentre aquest sigui vigent. En cas contrari, no es podrà efectuar la comprovació dels requisits per a la percepció del bo social.
El Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital perquè, a través de l’aplicació telemàtica corresponent, tingui accés a les bases de dades de la Seguretat Social que continguin informació sobre pensions per jubilació o incapacitat permanent.
En el cas que no es compleixin els criteris de pensió mínima, si ha marcat també la primera
autorització, s'efectuarà igualment la comprovació del compliment del requisit de renda a través de l'aplicació disposada a aquest efecte a la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Signatura de la sol·licitud

Inclou les dades de tots els membres de la unitat familiar, així com el NIF o NIE de cadascun dels membres majors de 14 anys i dels menors d'aquests d'edat que en disposin.  A més, ha de ser signada per totes aquelles persones majors de 14 anys i amb capacitat d'obrar.
Es necessita que aporti una còpia del seu document d'identificació.
EXAMINAR
  EXAMINAR
   EXAMINAR
    EXAMINAR
     EXAMINAR
      EXAMINAR

       Sol·licitud enviada

       Sol·licitud enviada

       • Data: 24/10/2018 03:45:12

       Podeu descarregar la seva sol·licitud de bo social omple en aquest enllaç:

       Solicitud-bono-social.pdf

       Pots fer el seguiment de la teva gestió online

       Si vols saber quin és el seu estat, pots:

       • Consultar-ho a l'apartat de Consultes
       • Si no estàs registrat, pots enviar-nos la documentació per correu a atencionalcliente@endesaonline.com o a l'adreça postal següent:
        • Endesa Energía S.A.
        • Departament Atenció al Client
        • C/Ribeira del Loira, 60
        • 28042 Madrid
       A dalt