Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

La teva factura fil per randa Factura de Llum de Mercat Regulat

La teva factura fil per randa Factura de Llum de Mercat Regulat

Pàg. 1 Pàgina actual / Total de pàginas
Factura Mercado Reguladoinfo-1-invoiceMR info-2-invoiceMR info-3-invoiceMR info-4-invoiceMR info-5-invoiceMR info-6-invoiceMR info-7-invoiceMR info-8-invoiceMR
Factura Mercado Reguladoinfo-9-invoiceMR info-10-invoiceMR
Factura Mercado Reguladoinfo-11-invoiceMR info-12-invoiceMR
Factura Mercado Reguladoinfo-13-invoiceMR

1. Identificació de l'empresa que emet la teva factura, la teva companyia comercialitzadora.

En aquesta sección es mostra el logotip, la denominació social, el CIF i el domicili social d'Endesa Energía, la teva companyia comercialitzadora. També s'informa que és una factura de llum.

2. Dades de la factura d'electricitat.

Aquí trobaràs les dades que identifiquen la teva factura i que hauràs de donar en cas d'haver de fer alguna consulta.

 • Import factura: Import total que s'ha de pagar, incloent-hi els impostos corresponents.

 • Número de factura: Número identificatiu fiscal d'aquesta factura.

 • Període de consum: Interval de temps utilitzat per facturar.

 • Data de càrrec:

  • Si tens el pagament domiciliat, es mostra la data en què es farà el càrrec de l'import de la teva factura.

  • Si no tens el pagament domiciliat, es mostra la data límit en què has de fes el pagament d'aquesta factura.

3. Nom i adreça del receptor de la factura.

Aquí es mostren les dades personals (nom i adreça) del titular del contracte, la persona que rep la factura.

4. Resum de la factura.

Mostra el resum dels conceptes facturats i l'import total de teva factura. El detall del càlcul de cadascun d'aquests conceptes el trobaràs al revers de la factura (pàg. 2 de 4) a la secció Detall de la factura.

 • Potència contractada: Import total que pagues per la potència que tens contractada. La potència que has de contractar variarà en funció de les característiques de la teva installació elèctrica i de l'ús dels aparells elèctrics que tinguis a la teva llar o local. El preu de la potència és fix i independent del consum.

  Si ho desitges, pots calcular la potència que t'aconsellem contractar mitjançant la nostra calculadora de potència.

 • Energia consumida: Import total que pagues per l'energia consumida, és a dir, pel teu consum d'electricitat.

 • Impost d'electricitat: &Eacuete;s un tribut sobre l'electricitat que estableix el Ministeri d'Indústria.

 • Lloguer d'equips de mesura i control: Reflecteix el cost del lloguer pels equips de mesura i control.

 • Impuest aplicat: S'aplica IVA (Impost sobre el Valor afegit) o IGIC (Impost General Indirecte de Les Canàries) segons s'escaigui.

 • Total Import Factura: &Eacuete;s l'import total que s'ha de pagar incloentçhi impostos.

Altres conceptes:

A més a més, depenent de la factura en concret o de la tarifa que tens contractada, poden aparèixer altres conceptes:

 • Si el teu producte és la TUR amb Bo Social: S'inclou el concepte “Descompte per bo social”: és l'import que es descompta en aplicació del Bo Social. Veure exemple

 • Si el teu producte és TUR sense dret a PVPC (Tarifa dissuasiva): S'inclou el concepte "Recàrrec": és l'import que es carrega en aplicació del % de recàrrec que té aquesta tarifa. Veure exemple

5. Informació del consum elèctric.

Aquí trobaràs tota la informació detallada sobre el teu consum elèctric:

 • Lectura actual i anterior del teu comptador (real o estimada). Si tens Discriminació Horària (DH) es mostrarà una columna amb el consum per cadascun dels períodes. Veure exemple

 • Consum en el període en kWh, que és el consum realitzat durant el període facturat i es calcula com la diferència entre la lectura actual i la lectura anterior.

 • Gràfic amb l'evolució del teu consum durant els últims 14 mesos, incloentçhi informació sobre lectures reals i estimades, en cas que algun mes tinguis lectura estimada.

 • I, per últim, a sota del gràfic trobaràs l'import en euros del teu consum mitjà diari del període facturat, el teu consum mitjà diari dels últims 14 mesos i el teu consum acumulat de l'últim any en kWh.

6. Dades del contracte.

En aquesta secció es recullen les principals dades del titular del contracte i altres dades d'interès del teu contracte:

 • Data d'emissió de la factura: Data en què s'ha emès la factura.

 • Les dades principals del titular del contracte: Nom i NIF.

 • Adreça del punt de suministrament: Adreça postal del contracte d'aquesta factura.

 • Tipus de contracte: Nom de la tarifa del contracte al qual correspon aquesta factura.

 • Tipus de comptador: El tipus de comptador que tens installat. També s'indica com s'està facturant.

 • Peatge d'accés: &Eacuete;s la tarifa que paga la companyia comercialitzadora a la companyia distribuïdora per l'ús de la xarxa de distribució. Aquesta tarifa la fixa el Govern.

 • Número de comptador: &Eacuete;s el número identificador del comptador que la companyia distribuïdora utilitza per al mesurament de l'energia consumida.

 • Potència contractada: Potència que tens contractada.

 • Referència del contracte de subministrament (EEXXI): Número de contracte amb Endesa Energía.

 • Referència del contracte d'accés: Número de contracte amb la companyia distribuïdora

 • Fi del contracte de subministrament: Data en què finalitza aquest contracte. Aquesta dada és merament recordatòria i informativa. El contracte es renova anualment i de forma automàtica tret que s'indiqui una altra cosa.

 • Codi universal de punt de subministrament (CUPS): &Eacuete;s un codi &uacuete;nic que identifica el teu punt de subministrament. Està encapçalat per la seqüència “ES” seguida d'altres 20 caràcters, xifres o lletres. Ès una dada que hauràs de facilitar en cas d'haver de fer una consulta sobre la teva factura o contracte.

7. Dades de contacte.

Et facilitem els canals perquè et puguis posar en contacte amb nosaltres.

 • Via online: www.endesaclientes.com

 • Telèfono gratuïto d'atenció al cliente.

 • Telèfono gratuïto d'avaries i urgències de la companyia distribuïdora

 • Adreça de correu electrònic

 • Adreça postal, de correu electrònic i de telèfons d'atenció de la unitat de reclamacions.

8. Dades de pagament.

 • Si tens el pagament domiciliat: Se t'informarà del número de compte on es farà el càrrec de l'import de la teva factura i la data en la qual es cobrarà.

 • Si no tens el pagament domiciliat: Indicarà el codi de barres per al seu pagament per finestreta bancària.

9. Destinació de l'import de la factura.

Et mostrem desglossat en un gràfic a on es destina l'import total de la teva factura:

 • Cost de producció de l'electricitat:

  És la suma dels costos per produir l'electricitat que arriba fins a les llars.

 • Costos regulats:

  • Incentius a les energies renovables, cogeneració i residus: És l'import destinat a les instal•lacions que desenvolupen l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energies renovables o cogeneració.

  • Cost de xarxes de transport i distribució: És el cost derivat de la construcció i el manteniment de les installacions que transporten i distribueixen l'electricitat.

  • Altres costos regulats: És l'import destinat a altres costos com, per exemple, el dèficit de tarifa.

 • Impostos aplicats:

  Són els tributs que es paguen al Govern per l'IVA/IGIC de la factura i per l'impost d'electricitat.

10. Detall de la factura.

Aquí es detallen i expliquen tots els conceptes i imports facturats:

 1. Facturació per potència contractada.

  És el que en pagues per la potència contractada. Es calcula multiplicant els kW contractats pel preu del kW de la teva tarifa i pel nombre de dies del període de facturació. En aquest import s'inclou i detalla el que es factura pel peatge d'accés, que és el pagament que es fa per l'ús de les xarxes de distribució.

 2. Facturació per l'energia consumida.

  És l'import total que pagues per l'energia consumida. S'obté multiplicant els kW consumits durant el període de facturació pel preu del kWh de la tarifa contractada. En aquest import s'inclou i detalla el que es factura pel peatge d'accés, que és el pagament que es fa per l'ús de les xarxes de distribució.

La suma dels conceptes detallats en els punts 1 i 2 dóna el 1r Subtotal altres conceptes.

A continuació es detallen altres conceptes:

 1. Impostos d'electricitat: És un tribut sobre l'electricitat que estableix el Govern. Es calcula mitjançant una fórmula preestablerta.

 2. Lloguer d'equips de mesura i control: És la quantitat que es paga pel lloguer del comptador. Si el tens en propietat, aquest concepte no se't cobrarà.

La suma dels punts 3 i 4 dóna el Subtotal d'altres conceptes.

La suma dels dos subtotals donen l'import total.

Finalment, s'hi aplica:

 1. IVA o IGIC: És el tribut sobre el consum que estableix el Govern.

El TOTAL IMPORT FACTURA, és l'import total que s'ha de pagar.

11. Informació per al consumidor.

Se t'informa del producte que tens contractat i de les altres opcions de contractació que tens. En aquesta secció també se t'informa de com fer les lectures en cas que disposis d'un comptador intel•ligent connectat al sistema de telegestió.

12. Informació sobre la teva electricitat, origen de l'electricitat i impacte mediambiental.

Aquí es recull informació oficial sobre l'origen de l'energia consumida durant l'any anterior i el seu impacte al medi ambient, així com la font de publicació.

13. Consells d'estalvi.

Al final de la factura, trobaràs un consell que t'ajudarà estalviar en la teva factura de llum.

A dalt