Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Sistema arbitral de consum

Sistema arbitral de consum

El Sistema Arbitral de Consum és una via de resolució de conflictes que permet al consumidor i a l'empresa resoldre les controvèrsies sense despeses i sense necessitat d'anar als Tribunals Ordinaris de Justícia.
 
Les Comunitats Autònomes amb les quals Endesa actualment té acords de Resolució Extrajudicial són Catalunya, Aragó i Andalusia.
 
Quines reclamacions es poden resoldre a través del Sistema Arbitral de Consum?
 
Es poden sotmetre a l'arbitratge aquells conflictes que sorgeixin de reclamacions plantejades per part de titulars d'un contracte de subministrament relatius als serveis d'electricitat, gas i altres productes i/o serveis sempre que:
 
  • La discrepància estigui en l'àmbit de responsabilitat de la companyia comercialitzadora. És a dir, tot allò que fa referència a temes de contractació, facturació i cobrament. S'hi inclouen també els temes relacionats amb l'atenció personal rebuda.
  • La reclamació hagi estat prèviament presentada davant del servei d'atenció al client d'Endesa i no hi hagi rebut resposta en el termini d'1 mes o, tot i haver rebut resposta per part d'Endesa, hi hagi disconformitat per part del client.
  • L'import màxim de la reclamació sigui de 600 €
     
No podran ser objecte d'arbitratge de consum:
 
  • Els assumptes la responsabilitat dels quals correspongui a les companyies distribuïdores, d'acord amb la normativa vigent. Això és extensió de xarxa, concessió d'accessos a la xarxa, mesura, lectura, inspecció, qualitat de subministrament, incloent-hi la continuïtat o la interrupció del subministrament i els possibles danys causats per incidències a la xarxa elèctrica.
  • Les qüestions sobre les que hi hagi resolució judicial ferma i definitiva.
  • Les qüestions en què, segons la legislació vigent, hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal.
  • L'import de la reclamació sigui superior als 600 €.
 
Si vols, pots descarregar-te la sol·licitud de reclamació.
 
A dalt