Llei de Propietat Horitzontal

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Llei de Propietat Horitzontal

Wed Jul 23 10:27:00 CEST 2014
Les Comunitats de propietaris estan formades pel total de Propietaris d'un mateix edifici i es regeixen per la Llei de Propietat Horitzontal i pels estatuts de la Comunitat.
 
Dins de qualsevol Comunitat hi ha elements privatius, que fan referència a cadascun dels habitatges i locals comercials d'un edifici, així com també als garatges o trasters que hagin estat configurats com a tals, i elements comuns, que fan referència a aquells elements que s'han establert per donar servei comú a tots els propietaris de la Comunitat.
 
La Llei de Propietat Horitzontal, en el seu article 17 apartat 1, fa menció als subministraments energètics en els següents termes:
 
Article 17.
Els acords de la Junta de propietaris se subjectaran a aquestes normes:
 
1. La instal·lació de les infraestructures comunes per a l'accés als serveis de telecomunicació regulats en el Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació, o l'adaptació dels existents, així com la instal·lació de sistemes comuns o privatius, d'aprofitament d'energies renovables o bé de les infraestructures necessàries per accedir a nous subministraments energètics col·lectius, podrà ser acordada, a petició de qualsevol propietari, per un terç dels integrants de la comunitat que representin, al seu torn, un terç de les quotes de participació.
 
2. La comunitat no podrà repercutir el cost de la instal·lació o adaptació d'aquestes infraestructures comunes, ni els derivats de la seva conservació i manteniment posterior, sobre aquells propietaris que no hagin votat expressament a la Junta a favor de l'acord. Això no obstant, si amb posterioritat sol·licitessin l'accés als serveis de telecomunicacions o als subministraments energètics, i això vol dir aprofitar les noves infraestructures o les adaptacions fetes a les ja existents, se'ls podrà autoritzar sempre que abonin l'import que els hauria correspost, degudament actualitzat, aplicant el corresponent interès legal.
 
No obstant el que es disposa en el paràgraf anterior respecte de les despeses de conservació i manteniment, la nova infraestructura instal·lada tindrà la consideració, als efectes establerts en aquesta Llei, d'element comú.
 
Més informació sobre la Llei de Propietat Horitzontal.
 
A dalt