Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador.

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Bo Social

Preguntes frequents

Bo Social

Wed May 28 13:00:02 CEST 2014

bono social L'abonament social és un descompte fixat pel govern sobre el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), i vol protegir a les llars amb menys possibilitats econòmiques.

 

La sentència del Tribunal Suprem no afecta els clients

La sentència del 24 de setembre del Tribunal Suprem no afecta en res els clients amb dret al bo social.

Si ja tens el bo social, en continuaràs gaudint sense necessitat que facis res i, a més, la teva factura no patirà cap canvi. Si encara no el tens i compleixes amb els requisits, pots sol·licitar-lo emplenant el model de sol·licitud corresponent.

La sentència fa referència al model de finançament que haurà d'acordar el Govern i les elèctriques.

S'aplica automàticament, sense necessitat de sol•licitar-lo de manera expressa, a totes les llars que hagin contractat una potència inferior a 3 kW.

També poden sol•licitar l'abonament social les llars que hagin contractat una potència inferior o igual a 10 kW, sempre que s'incloguin en algun dels col•lectius següents i compleixin els requisits:

  • Col•lectiu pensionista: Persones més grans de 60 anys que perceben la pensió mínima contributiva o la pensió de jubilació o d'incapacitat permanent o viduïtat, així com els beneficiaris de pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa en els termes que s'especifiquen en el BOE-A-2009-10672(*)
  • Col•lectiu família nombrosa o família monoparental de categoria especial.
  • Col•lectiu de desocupats: unitats que conviuen en el mateix domicili i que tenen tots els seus membres en situació de desocupació.
Si ho vols, pots consultar els requisits i la documentació que cal lliurar en cada cas aquí.

Per a tots els col•lectius, cal complir que el subministre sigui el de l'habitatge habitual del client, que el CNAE sigui domèstic (9820), que el tipus de contracte sigui General, que el titular del subministre sigui una persona física i que el contracte estigui a nom seu.

 

Models de sol·licitud del bo social

A continuació, facilitem els enllaços per baixar el model de sol·licitud de bo social que correspongui: pensionistes, famílies nombroses i desocupats.

A cada model, trobaràs la documentació que cal acreditar i els requisits necessaris, així com un Model de Declaració Responsable que has d'entregar juntament amb la sol·licitud en tots els casos.

Recorda que si el subministrament del teu habitatge habitual té una potència contractada inferior a 3 kW, el bo social s'aplica automàticament.

Si actualment no ets client d'Endesa Energía XXI, has d'emplenar i entregar, juntament amb la sol·licitud, el document Autorització Canvi de Comercialitzador.

 

(*) Segons el que es recull en el BOE-A-2009-10672 tenen dret a l'abonament social els titulars d'un punt de subministre més grans de 60 anys que acreditin que són pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i que percebin les quanties mínimes vigents en cada moment per a aquestes classes de pensió respecte als titulars amb un cònjuge a càrrec o als titulars sense cònjuge que viuen en una unitat econòmica unipersonal, així com els beneficiaris de pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa i de pensions no contributives de jubilació i d'invalidesa de persones més grans de 60 anys.
 
A dalt