Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

¿Què és el bo social i com es pot sol·licitar?

Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte fixat pel Govern sobre la tarifa PVPC que pretén protegir a les llars considerades vulnerables.

Amb l'entrada en vigor a l'octubre de 2017 del Reial decret 897/2017 canvien els requisits per poder beneficiar-se del Bo Social.

Qui pot beneficiar-se del nou Bo Social?

Per beneficiar-te del Bo Social has de tenir la tarifa elèctrica PVPC (amb o sense discriminació horària) i una potència contractada igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.

A més, hauràs de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

Quins són els requisits?

Clients vulnerables

Es considera que són clients vulnerables (descompte en la factura del 25%) les persones que siguin titulars d'un contracte PVPC i que compleixin algun dels requisits següents.

Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als següents límits:

*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2019: 7.519,59 euros.

Tots aquests llindars s'incrementaran 0,5 vegades l'IPREM si qualsevol d'aquestes circumstàncies es compleixen:

Pensionistes: que el sol·licitant (o en cas que hi hagi unitat familiar, tots els membres de la mateixa) que tinguin ingressos, percebin la pensió mínima (per jubilació o incapacitat permanent) i no es percebin altres ingressos addicionals que superin els 500€ anuals en conjunt.

Famílies nombroses: totes sense excepció.

Clients vulnerables severs

Es considera que són vulnerables severs (descompte en la factura del 40%):

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria entren aquells clients vulnerables severs que són  atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura.

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del 25% i 40% del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC sense descompte:

Es pot sol·licitar gratuïtament

S’han detectat llocs web fraudulents que volen cobrar per la gestió de la sol·licitud del Bo Social. Et recordem que la sol·licitud del Bo Social és un tràmit absolutament gratuït. No acceptis cap pagament per haver d'obrir la sol·licitud i no donis el teu número de targeta.

Quina documentació necessites per demanar el bo social

 

Quins documents cal tenir?

On trobar la documentació

  • Documentació
  • Consumidor vulnerable/ vulnerable sever
  • On aconseguir la documentació?
  • Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
  • És obligatori presentar aquest document
  •  
  • En el cas que el titular formi part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
  • És obligatori presentar aquest document
   • Registre Civil
   • Autoritat competent
  • Certificat d'empadronament, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
  • És obligatori presentar aquest document
   • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
   • Ajuntaments
  • Fotocòpia del títol de família nombrosa en vigor.
  • Només necessari en cas de famílies nombroses.
   • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
   • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
  • Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acredite Circunstancias Especiales:
   • Discapacitat igual o superior al 33%.
   • Víctima de la violència de gènere.
   • Víctima del terrorisme.
   • Graus de dependència reconeguda II i III.
  • Només necessari en cas de complir circumstàncies especials.
   • Departament d'Assumptes Socials
   • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials

Com sol·licitar el Bo Social

El bo social forma part del mercat regulat de l'energia. En conseqüència, les úniques elèctriques autoritzades a oferir el bo social són les comercialitzadores del mercat regulat (comercialitzadores de referència).

Endesa és una companyia del mercat lliure. Per sol·licitar el bo social t'hauràs de posar en contacte amb alguna de les comercialitzadores del mercat regulat. S'encarregaran dels tràmits i et comunicaran si s'accepta o si es rebutja la teva sol·licitud: