Nou Bo Social per a clients vulnerables

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Consulta la teva sol·licitud

Comprova aqui l'estat de la teva sol·licitud de Bo Social.

CONSULTAR

Preguntes frequents

Nou Bo Social per a clients vulnerables

Wed May 28 13:00:02 UTC 2014

Què és el Bo Social?

bono socialEl Bo Social és un descompte fixat pel Govern sobre la tarifa PVPC que pretén protegir a les llars considerades vulnerables.

Amb l'entrada en vigor a l'octubre de 2017 del Reial decret 897/2017 canvien els requisits per poder beneficiar-se del Bo Social.

 

Qui pot beneficiar-se del nou Bo Social?

Per beneficiar-te del Bo Social has de tenir la tarifa elèctrica PVPC (amb o sense discriminació horària) i una potència contractada igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.

A més, hauràs de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

 

Quins són els requisits?

Clients vulnerables

Es considera que són clients vulnerables (descompte en la factura del 25%) les persones que siguin titulars d'un contracte PVPC i que compleixin algun dels requisits següents.

Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als següents límits:

 • Si no forma part d'una unitat familiar o no hi ha menors a càrrec: 1,5 vegades l'IPREM*.
 • Si hi ha un menor a la unitat familiar: 2 vegades l'IPREM*
 • Si hi ha dos menors a la unitat familiar: 2,5 vegades l'IPREM*

*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2017: 7.519,59 euros.

 

Tots aquests llindars s'incrementaran en 0,5 vegades l'IPREM en els casos en què algun membre de la família tingui discapacitat superior o igual al 33%, sigui víctima de violència de gènere o sigui víctima de terrorisme.

 

Pensionistes: que el sol·licitant (o, en el qual cas que hi hagi una unitat familiar, tots els membres de la unitat familiar) percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent).

Famílies nombroses: totes sense excepció.

Clients vulnerables severs

Es considera que són vulnerables severs (descompte en la factura del 40%):

 • Per nivell de renda: qui compleixin els requisits per ser considerats com a client vulnerable i, a més, tinguin uns nivells de renda inferiors al 50% dels límits vàlids per a clients vulnerables.
 • Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent) i tinguin una renda anual inferior o igual a 1 vegada l'IPREM.
 • Famílies nombroses: amb renda inferior a 2 vegades l'IPREM.

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria entren aquells clients vulnerables severs que són atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura.

 

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del 25% i 40% del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC:

 • Pensionistes: 1.680 kWh d'electricitat consumida a l'any.
 • Famílies nombroses: 3.600 kWh a l'any.
 • Consumidors sense menors a càrrec: 1.200 kWh a l'any.
 • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.680 kWh a l'any.
 • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.040 kWh a l'any.

Com sol·licitar el Bo Social

El primer és reunir tota la documentació necessària. En tots els casos necessitaràs emplenar aquest formulari.

Per a la sol·licitud del bo social és necessari que la teva tarifa elèctrica estigui en el mercat regulat (tarifa PVPC) i siguis el titular del punt de subministrament, per tant, si el teu actual tarifa elèctrica és al mercat lliure o no ets el titular, et recomanem que ens enviïs també aquest altre formulari autoritzant a realitzar els canvis.

En el següent gràfic pots consultar els documents que es requereixen per a cada circumstància:

 
Quins documents cal tenir?
 
On trobar la documentació
Documentació
Consumidor vulnerable/ vulnerable severo
On aconseguir la documentació?
Formulari Bo Social emplenat i signat per tota la unitat familiar
Es obligatorio presentar este documento.
Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
Es obligatorio presentar este documento.
 
En el cas que el titular formi part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
Es obligatorio presentar este documento.
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
Es obligatorio presentar este documento.
 • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
 • Ajuntaments
Fotcòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Tan sols necessari en cas de famílies nombroses.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
 • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acrediti Circumstàncies Especials: discapacitat major o igual al 33%, víctima de violència de gènere o victima de terrorisme.
Tan sols necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Departament d'Assumptes Socials
 • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials
Per agilitzar la sol·licitud et recomanem adjuntar la fotocòpia de l'última factura de la llum.

 

Per als subministraments situats al País Basc o Navarra caldrà aportar també la Declaració de la renda o certificat d'imputacions de cada un dels membres de la unitat familiar. En aquestes comunitats, les famílies nombroses només han d'aportar aquesta documentació en el cas de sol·licituds per a ser vulnerable sever.

Una vegada hagis reunit tota la documentació, pots enviar-nos-la de les maneres següents:

 • A través de la nostra pàgina web, fent clic aquí.
 • Adjuntant-la en un email adreçat a bonosocial@endesa.es
 • Enviant-la per correu postal a l'Apartat de Correus nº1167, 41080 Sevilla.
 • Consultant-nos a través del número de telèfon següent: 800 76 03 33

El Ministeri rebrà la teva sol·licitud i t'assignarà un grau de vulnerabilitat segons la teva renda o situació personal.

En un termini aproximat de 15 dies, t'informarem de la seva resposta pel mateix mitjà pel qual ens vas enviar la sol·licitud.

 

Què ha de fer qui ja tenia el bo social?

 

Si tenies l’antic Bo Social has de sol·licitar-ho de nou, ja que des de l’octubre de 2017 han canviat els requisits. En el cas que ho demanis i aquesta sol·licitud sigui acceptada, se t'aplicaran els criteris i descomptes establerts en la normativa del nou Bo Social.

Tens fins el 8 d'octubre de 2018 per demostrar que compleixes els nous requisits. Mentre no demostris que compleixes els nous requisits, seguiràs percebent el Bo Social com fins ara.

A partir del 8 d'octubre de 2018, si no has acreditat que compleixes els requisits nous, se t’aplicarà automàticament la tarifa PVPC sense descomptes.

 

En aquest enllaç t'oferim un resum de la informació en format descarregable

A dalt