Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Nou Bo Social per a clients vulnerables

Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte fixat pel Governsobre la tarifa PVPC que pretén protegir a les llars considerades vulnerables.

Amb l'entrada en vigor a l'octubre de 2017 del Reial decret 897/2017 canvien els requisits per poder beneficiar-se del Bo Social.

Qui pot beneficiar-se del nou Bo Social?

Per beneficiar-te del Bo Social has de tenir la tarifa elèctrica PVPC (amb o sense discriminació horària) i una potència contractada igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.

A més, hauràs de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

Quins són els requisits?

S’han detectat llocs web fraudulents que volen cobrar per la gestió de la sol·licitud del Bo Social. Et recordem que la sol·licitud del Bo Social és un tràmit absolutament gratuït. No acceptis pagar per obrir una sol·licitud, no donis el teu número de targeta i, per a qualsevol dubte, dirigeix-te a la pàgina oficial d’Atenció al client d’Endesa (www.endesaclientes.com).

Clients vulnerables

Es considera que són clients vulnerables (descompte en la factura del 25%) les persones que siguin titulars d'un contracte PVPC i que compleixin algun dels requisits següents.

Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als següents límits:

 • Si no forma part d'una unitat familiar o no hi ha menors a càrrec: 1,5 vegades l'IPREM*.
 • Si hi ha un menor a la unitat familiar: 2 vegades l'IPREM*
 • Si hi ha dos menors a la unitat familiar: 2,5 vegades l'IPREM*

*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2018: 7.519,59 euros.

Tots aquests llindars s'incrementaran 0,5 vegades l'IPREM si qualsevol d'aquestes circumstàncies es compleixen:

 • Si un membre de la unitat familiar té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de la violència de gènere o una víctima del terrorisme.
 • Si un membre de la unitat familiar està en una situació de dependència reconeguda de grau 2 o 3.
 • Si la unitat familiar està formada per un únic progenitor i almenys un nen (famílies monoparentals).

Pensionistes: si el sol·licitant (o en cas que hi hagi una unitat familiar, tots els seus membres) que té ingressos, percep la pensió mínima (per jubilació o incapacitat permanent) i no percep altres imports la quantia agregada anual dels quals superi els 500 €.

Famílies nombroses: totes sense excepció.

Clients vulnerables severs

Es considera que són vulnerables severs (descompte en la factura del 40%):

 • Per nivell de renda: qui compleixin els requisits per ser considerats com a client vulnerable i, a més, tinguin uns nivells de renda inferiors al 50% dels límits vàlids per a clients vulnerables.
 • Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent) i tinguin una renda anual inferior o igual a 1 vegada l'IPREM.
 • Famílies nombroses: amb renda inferior a 2 vegades l'IPREM.

Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social

En aquesta categoria entren aquells clients vulnerables severs que són  atesos pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura.

Límits en el consum d'electricitat

Els descomptes del 25% i 40% del total de la factura estan subjectes a un límit en el consum d'energia, superat el qual s'aplicarà la tarifa PVPC:

 • Pensionistes: 1.932 kWh d'electricitat consumida a l'any.
 • Famílies nombroses: 4.140 kWh a l'any.
 • Consumidors sense menors a càrrec: 1.380 kWh a l'any.
 • Consumidors amb un menor a càrrec: 1.932 kWh a l'any.
 • Consumidors amb dos menors a càrrec: 2.346 kWh a l'any.

Com sol·licitar el Bo Social

1. Reuneix la documentació necessària

En el següent gràfic pots consultar els documents que es requereixen per a cada circumstància:

 

Quins documents cal tenir?

On trobar la documentació
  • Documentació
  • Consumidor vulnerable/ vulnerable severo
  • On aconseguir la documentació?
  • Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
  • És obligatori
presentar
aquest document
  •  
  • En el cas que el titular formi part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
  • És obligatori
presentar
aquest document
   • Registre Civil
   • Autoritat competent
  • Certificat d'empadronament, individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
  • És obligatori
presentar
aquest document
   • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
   • Ajuntaments
  • Fotcòpia del títol de família nombrosa en vigor.
  • Solo necesario en caso de familias numerosas.
   • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
   • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
  • Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acrediti Circumstàncies Especials:
   • Discapacitat igual o superior al 33%.
   • Víctima de la violència de gènere.
   • Víctima del terrorisme.
   • Graus de dependència reconeguda II i III.
  • Tan sols necessari en cas de complir circumstàncies especials.
   • Tan sols necessari en cas de complir circumstàncies especials.
   • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials.
 • Canvis de titular: cal que la persona que sol·licita el Bo Social sigui titular del punt de subministrament. Si no ho ets, et recomanem que ens enviïs aquesta autorització per poder realitzar el canvi de titular.
 • Per als subministraments situats a Navarra caldrà aportar també la Declaració de la renda o certificat d'imputacions de cada un dels membres de la unitat familiar. En aquestes comunitats, les famílies nombroses només han d'aportar aquesta documentació en el cas de sol·licituds per a ser vulnerable sever.

2. Emplena el formulari i envia'ns juntament amb la documentació

Pots omplir el formulari en línia, sense necessitat d'imprimir:

 • Des del teu ordinador o telèfon mòbil, a través del nostre web.
 • A través de la nostra APP Endesa Bo Social (per iOS i Android). Descarrega ara a:

Si ho fas des del teu ordinador, assegura't de tenir prèviament la documentació necessària guardada al teu PC (ens val tant que la escanees com que li facis fotos). Si ho fas a través del teu mòbil podràs anar fent les fotos sobre la marxa. És important que comprovis que tots els documents es veuen bé.

També pots descarregar-te el formulari en aquest link i enviar-nos-juntament amb la documentació necessària:

Si us plau, assegura't que no hi falta cap document i que els que tenen data de caducitat es troben en vigor.

El Ministeri rebrà la teva sol·licitud i t'assignarà un grau de vulnerabilitat segons la teva renda o situació personal.

En un termini aproximat de 15 dies, t'informarem de la seva resposta pel mateix mitjà pel qual ens vas enviar la sol·licitud.

Informació important per als beneficiaris de l'antic Bo Social (anterior a octubre de 2017)

Segons els últims canvis normatius publicats pel govern, t'informem el següent si NO has demanat la renovació abans del 8 d'octubre, 2018:

 • El teu subministrament es facturarà en PVPC sense descompte.
 • I si sol·licites la renovació entre el 8 d'octubre i el 31 de desembre de 2018 i finalment t'assignen el bo social, és possible que no es reflecteixi el descompte a les factures corresponents els mesos d'octubre, novembre i desembre, però se t'aplicarà retroactivament en les factures posteriors.

Contingut actualitzat segons el Reial Decret-Llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

En aquest enllaç t'oferim un resum de la informació en format descarregable

Consulta la teva solicitud de bo social

Solicita informació sobre l'estat de la teva sol·licitud de bon social.

CONSULTA EL SEU SOLICITUD