Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

La seva factura de gas fil per randa

La seva factura en detall

La seva factura de gas fil per randa

Explicación de facturas. La siguiente sección proporciona información relativa a las facturas. Se compone de cada página de la factura con las diferentes areas que la constituyen. Al seleccionar un elemento del papa, bien mediante el ratón o bien mediante teclado, se le redirecionará a una explicación más detallada del punto dentro de la misma página.

La factura del gas pot ser complicada d'entendre. Per això, en aquest apartat li explicarem la factura d'Endesa en detall, concepte a concepte.

 • Resumen de la factura Datos del cliente Datos de pago Canales de atención Consumo gas Facturación Ofertas personalizadas
  Modelo de factura
 • Detalle de tu factura Información facturación ATR (Accesos a Terceros a la Red) Información de Interés
  Modelo de factura

Acordeon desplegable con detalle de cada punto de la factura.

1Resum de la factura

A més de l'import de la teva factura i del producte que tens contractat , aquí trobaràs les dades que identifiquen aquesta factura i que necessitareu en el cas d'haver de fer alguna consulta sobre ella.

 • Total import factura: És l'import total a pagar incloent els impostos corresponents.

 • Producte contractat: Nom de la tarifa que tens contractada.

 • Nombre de factura: Nombre identificatiu fiscal d'aquesta factura.

 • Referéncia: És el codi d'aquesta factura. Està format pel nombre de contracte , seguit per un seqüencial del número de factura que correspongui.

 • Data d'emissió factura: Data en què s'ha emès aquesta factura.

 • Periodo de facturación: Interval de temps facturat.

2Dades del client

En aquesta secció es recullen les principals dades del titular del contracte i altres dades d'interès del teu contracte

 • Les dades principals del titular del contracte: Nom i NIF.

 • Adreça del punt de subministrament: Adreça postal del contracte d'aquesta factura.

 • Codi unificat de punt de subministrament (CUPS): És un codi únic que identifica el teu punt de subministrament. Està encapçalat per la seqüència “ÉS” seguida d'altres 20 caràcters, xifres o lletres. És una dada que hauràs de facilitar en cas d'haver de fer una consulta de la teva factura o contracte.

 • Referència de contracte: Nombre de contracte amb Endesa Energia.

 • Referència de contracte d'accés: Nombre de contracte amb la companyia Distribuïdora. S'inclou també el nom de el teu companyia distribuïdora.

 • Fi de contracte de subministrament: Data en la qual finalitza aquest contracte. Aquesta dada és merament recordatori i informatiu. El teu contracte es renova anualment i de forma automàtica.

 • Peatge de accés: És la tarifa que paga la companyia Comercialitzadora a la companyia distribuïdora per l'ús de la xarxa de distribució. Aquesta tarifa la fixa el Govern.

 • Nombre de comptador: És el nombre identificador del comptador que la companyia distribuïdora utilitza per al mesurament de l'energia consumida.

3Dades de pagament
 • Si tens el pagament domiciliat: Se t'informa la data a partir de la qual es realitza el càrrec i el número de compte corrent.

 • Si no tens el pagament domiciliat: Apareix el codi de barres per al seu pagament per finestreta bancària.

5Consum gas

Mostra la lectura actual i la lectura anterior del teu comptador. També s'inclou un gràfic de barres amb l'històric del teu consum en les dates indicades, perquè puguis comparar ràpidament els teus consums amb dates anteriors.

6Facturació

Desglossament dels diferents conceptes que componen el teu factura:

 • Producte: Nom del producte/tarifa que tens contractat.

 • Potència: La quantitat màxima d'energia que contracta el client i que consum màxim que És la quantitat màxima d'energia que contracta el client en funció de les característiques de la seva instal·lació elèctrica i de l'ús dels aparells elèctrics que tingui en la seva llar. Aquesta potència indica el consum màxim en una hora, si multipliques per 24 h obtindràs el consum màxim diari.

 • Consum: Import total que pagues per l'energia consumida. S'obté multiplicant el consum del període pel preu del kWh.

 • Potència: Import total que pagues per la potència contractada. Es calcula multiplicant la potència contractada (kW) pel nombre de dies de la factura i pel preu del kW/dia.

 • % dte. terme fix o terme energia: Indica el percentatge de descompte i la base sobre la qual s'aplica, en funció del producte que es té contractat amb el teu companyia comercialitzadora.

 • Impost d'electricitat: És un impost especial que determina el Ministeri d'Indústria.

 • Lloguer de equips: Reflecteix el cost dels equips de mesura i control: comptador i ICP, que estiguin en règim de lloguer amb la companyia distribuïdora. S'obté multiplicant el nombre de dies del període de facturació pel preu de lloguer per dia.

 • IVA: Impost sobre el Valor Afegit.

 • IGIC: Impost General Indirecte de Canàries. S'aplica en la Comunitat Canària en lloc del IVA.

 • Total factura: Import total a pagar incloent els impostos corresponents. També ho trobaràs reflectit a l'apartat 3 dades de pagament.

7Ofertes personalitzades i exclusives para tu

La teva factura pot incloure una o diverses fulles de publicitat personalitzada i exclusiva per tí. Seran diferents en funció de les diferents promocions d'Endesa que estiguin vigents al moment d'emetre la teva factura.

8Detall del teu factura

En aquesta secció t'indiquem com s'han calculat cadascun dels conceptes que apareixen en la secció de facturació.

9Informació facturació ATR (Accessos a Tercers a la Xarxa)

És la informació del cost que abona la comercializadora a la companyia distribuïdora en concepte de les tarifes d'accés.

 • L'import que s'abona pel terme de potència, s'obté multiplicant la potència contractada pel preu del terme de potència publicat en el BOE.

 • L'import que s'abona pel terme d'energia, s'obté multiplicant el consum del període pel preu de l'energia publicat en el BOE.

10Informació de Interès
 • Informació del seu producte.

 • Inclou informació rellevant sobre el producte contractat.

 • Més ofertes personalitzades i informació d'interès per a tu.

A dalt