Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

La seva factura de llum fil per randa

La seva factura en detall

La seva factura de llum fil per randa

Explicación de facturas. La siguiente sección proporciona información relativa a las facturas. Se compone de cada página de la factura con las diferentes areas que la constituyen. Al seleccionar un elemento del mapa, bien mediante el ratón o bien mediante teclado, se le redirecionará a una explicación más detallada del punto dentro de la misma página.

La factura de llum pot ser complicada d'entendre. Per això, en aquest apartat li explicarem la factura d'Endesa en detall, concepte a concepte.

 • Logo de Endesa Luz Resumen de factura Resumen de datos personales del cliente Información del consumo eléctrico Detalle de datos personales del cliente Objeto de pago Contacto y ayuda Tarifa recomendada
  Modelo de factura
 • Detalle de la factura Resumen de datos personales del cliente Información de su producto Reclamaciones
  Modelo de factura

Acordeon desplegable con detalle de cada punto de la factura.

1Identificació

En aquesta secció es mostra el logotip, la denominació social, el CIF i el domicili social d'Endesa Energia, la seva companyia comercialitzadora. També s'informa que és una factura de llum.

2Resum de la factura

A més de l'import de la seva factura i del producte que té contractat, aquí trobarà les dades que identifiquen aquesta factura i que necessitareu en el cas d'haver de fer alguna consulta sobre ella.

 • Total import factura: És l'import total a pagar incloent els impostos corresponents.

 • Producte contractat: Nom de la tarifa que té contractada.

 • Nombre de factura: Nombre identificatiu fiscal d'aquesta factura.

 • Referéncia: És el codi d'aquesta factura. Està format pel nombre de contracte, seguit per un seqüencial del número de factura que correspongui.

 • Data d'emissió factura: Data en què s'ha emès aquesta factura.

 • Periodo de facturación: Interval de temps facturat.

3Nom i adreça del receptor de la factura

Es mostren les dades personals (nom i adreça) del titular del contracte, de qui rep la factura.

4Informació del consum elèctric

Aquí trobarà tota la informació detallada sobre el seu consum elèctric:

 • Si té Discriminació Horària (DH) es mostrarà una columna amb el consum per cada un dels períodes. Veure exemple.

 • Consum en el període en kWh, que és el consum realitzat durant el període facturat i es calcula com la diferència entre la lectura actual i la lectura anterior.

 • Gràfic amb l'evolució del seu consum durant els últims 14 mesos, incloent informació sobre lectures reals i estimades, en el cas en què algun mes tingui lectura estimada.

 • I finalment, trobarà l'import en euros de el consum mitjà diari del període facturat, el consum mitjà diari dels últims 14 mesos i el consum acumulat de l'últim en kWh.

5Dades del client

En aquesta secció es recullen les principals dades del titular del contracte i altres dades d'interès del teu contracte

 • Les dades principals del titular del contracte: Nom i NIF.

 • Adreça del punt de subministrament: Adreça postal del contracte d'aquesta factura.

 • Codi unificat de punt de subministrament (CUPS): És un codi únic que identifica el teu punt de subministrament. Està encapçalat per la seqüència “ÉS” seguida d'altres 20 caràcters, xifres o lletres. És una dada que hauràs de facilitar en cas d'haver de fer una consulta de la teva factura o contracte.

 • Referència de contracte: Nombre de contracte amb Endesa Energia.

 • Referència de contracte d'accés: Nombre de contracte amb la companyia Distribuïdora. S'inclou també el nom de el teu companyia distribuïdora.

 • Fi de contracte de subministrament: Data en la qual finalitza aquest contracte. Aquesta dada és merament recordatori i informatiu. El teu contracte es renova anualment i de forma automàtica.

 • Peatge de accés: És la tarifa que paga la companyia Comercialitzadora a la companyia distribuïdora per l'ús de la xarxa de distribució. Aquesta tarifa la fixa el Govern.

 • Nombre de comptador: És el nombre identificador del comptador que la companyia distribuïdora utilitza per al mesurament de l'energia consumida.

6Dades de pagament
 • Si tens el pagament domiciliat: Se t'informa la data a partir de la qual es realitza el càrrec i el número de compte corrent.

 • Si no tens el pagament domiciliat: Apareix el codi de barres per al seu pagament per finestreta bancària.

8Ofertes personalitzades i exclusives para tu

La teva factura pot incloure una o diverses fulles de publicitat personalitzada i exclusiva per tí. Seran diferents en funció de les diferents promocions d'Endesa que estiguin vigents al moment d'emetre la teva factura.

9Detall de la factura

Se t'informa del nom del producte i la potència contractada, i a més es detallen i expliquen tots els conceptes i imports facturats:

 1. Facturació per potència contractada.

  És el que pagues per la potència contractada. Es calcula multiplicant els kW contractats pel preu del kW de la teva tarifa i pel nombre de dies de període de facturació. En aquest import s'inclou i detalla el que es factura pel peatge d'accés, que és el pagament que es fa per l'ús de les xarxes de distribució.

 2. Facturació per l'energia consumida.

  És l'import total que pagues per l'energia consumida. S'obté multiplicant els kW consumits durant el període de facturació pel preu del kWh de la tarifa contractada. En aquest import s'inclou i detalla el que es factura pel peatge d'accés, que és el pagament que es fa per l'ús de les xarxes de distribució.

La suma dels conceptes detallats en els punts 1 i 2 dóna el Subtotal import potencia i energia.

A continuació es detallen uns altres conceptes:

 1. Impostos d'electricitat.

  És un tribut sobre l'electricitat que estableix el Govern. Es calcula mitjançant una fórmula preestablerta.

 2. Lloguer d'equips de mesura i control.

  És la quantitat que es paga pel lloguer del comptador. Si ho tens en propietat, no se't cobrarà aquest concepte.

La suma dels punts 3 i 4 dóna el Subtotal altres conceptes.

La suma de los dos subtotales dan el importe total.

Finalment, es aplica:

 1. IVA o IGIC.

  És el tribut sobre el consum que estableix el Govern.

El TOTAL IMPORTI FACTURA, és l'import total a pagar.

10Destinació de l'import de la factura

Et vam mostrar desglossat en un gràfic on es destina l'import total del teu factura

 • Cost de producció de l'electricitat: És la suma dels costos per produir l'electricitat que arriba fins a les llars.

 • Costos regulats:

  • Incentius a les energies renovables, cogeneració i residus: És l'import destinat a les instal·lacions que desenvolupen l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energies renovables o cogeneració.

  • Cost de xarxes de transport i distribució: És el cost derivat de la construcció i manteniment de les instal·lacions que transporten i distribueixen l'electricitat.

  • Altres costos regulats: És l'import destinat a altres costos com per exemple, el dèficit de tarifa.

  • Impostos aplicats: Són els tributs que es paguen al Govern per l'IVA / IGIC de la factura i per l'impost d'electricitat.

11Informació de la seva producte

Inclou informació rellevant del producte que tens contractat: data fi del contracte, temes regulatoris, modificacions de preus, etc.

12Reclamacions

Es detallen l'adreça postal, el telèfon i l'adreça d'email des d'on pots fer-nos arribar una reclamació.

Vista de publicidad en factura

La teva factura pot incloure una o diverses fulles de publicitat personalitzada i exclusiva per tí. Seran diferents en funció de les diferents promocions d'Endesa que estiguin vigents al moment d'emetre la teva factura.

 • Publicidad: Solament per ser client d'Endesa li oferim un regal...
 • Publicitat: Estalviï 250€...
 • Publicitat: Estalviï en gasolina...
A dalt