Electricitat

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Electricitat

18.07.2014

LEGISLACIÓ BÀSICA DE

Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 • Resolució de 30 de desembre del 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'estableix el cost de producció d'energia elèctrica i les tarifes d'últim recurs a aplicar en el període comprès entre el 23 i el 31 de desembre del 2011, tots dos inclosos, i en el primer trimestre del 2012.
 • Ordre ITC/els anys 1601/2010, d'11 de juny, per la qual es regulen les subhastes CESUR a les quals fa referència l'Ordre ITC/del 1659/2009, de 22 de juny, a efectes de la determinació del cost estimat dels contractes majoristes per al càlcul de la tarifa d'últim recurs.
 • Ordre ITC/del 1659/2009, de 22 de juny, per la qual s'estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament d'últim recurs d'energia elèctrica i el procediment de càlcul i estructura de les tarifes d'últim recurs d'energia elèctrica.
 • Reial Decret 485/2009, de 3 d'abril, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d'últim recurs en el sector de l'energia elèctrica.
 • Llei 17/2007, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, per adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat.
 • Reial Decret 1164/2001, de 26 d'octubre, pel qual s'estableixen tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.
 • Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, en el qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
 • Llei 54/1997, de 27 de novembre del sector elèctric.
 • Reial Decret Llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es traslladen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s'adopten mesures per corregir els desviaments per desajusts entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i del gas.

TARIFES I PEATGES

Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 • Resolució de 27 de desembre del 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'estableix el cost de producció d'energia elèctrica i les tarifes d'últim recurs a aplicar en el primer trimestre del 2013 (BOE 29 desembre de 2012). Pendent de publicació.
 • Resolució de 27 de setembre del 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'estableix el cost de producció d'energia elèctrica i les tarifes d'últim recurs a aplicar a partir de l'1 d'octubre del 2012.
 • Resolució de 28 de juny del 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'estableix el cost de producció d'energia elèctrica i les tarifes d'últim recurs a aplicar a partir de l'1 de juliol del 2012.
 • Ordre IET/843/2012, de 25 d'abril, per la qual s'estableixen els peatges d'accés a partir d'1 d'abril de 2012 i determinades tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial BOE 26 d'abril de 2012.
 • Resolució de 25 d'abril del 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'estableixen les tarifes d'últim recurs a aplicar en el període comprès entre l'1 d'octubre i el 22 de desembre de 2011, tots dos inclosos, i en el primer trimestre del 2012 i s'estableix el cost de producció d'energia elèctrica i les tarifes d'últim recurs a aplicar a partir de l'1 d'abril del 2012.
 • Ordre IET/3586/2011, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges d'accés a partir de l'1 de gener del 2012 i les tarifes i primes de les instal·lacions de règim especial.
 • Resolució de 30 de desembre del 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'estableix el cost de producció d'energia elèctrica i les tarifes d'últim recurs a aplicar en el període comprès entre el 23 i el 31 de desembre del 2011, tots dos inclosos, i en el primer trimestre del 2012.
 • Ordre ITC/3353/2010, de 28 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges d'accés partir de l'1 de gener del 2011 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial (BOE 29 de desembre del 2010).
 • Reial Decret 1202/2010, de 24 de setembre, pel que s'estableixen els terminis de revisió dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.
 • Ordre ITC/3519/2009, de 28 de desembre, per la qual es revisen els peatges d'accés a partir de l'1 de gener del 2010 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial.
 • Ordre ITC/1723/2009, de 26 de juny, per la qual es revisen els peatges d'accés a partir de l'1 de juliol del 2009 i les tarifes i primes de determinades instal·lacions de règim especial.
 • Ordre IET/221/2013, de 14 de febrer, per la qual s'estableixen els peatges d'accés a partir de l'1 de gener del 2013 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial.

SENSE INTERRUPCIONS

Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 • Resolució de 25 d'octubre del 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixa el preu mitjà de l'energia a aplicar en el càlcul de la retribució del servei de gestió de la demanda de subministrament sense interrupcions ofert per als consumidors que adquireixen la seva energia en el mercat de producció durant el quart trimestre del 2012.
 • Resolució de 17 d'octubre del 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixa el preu mitjà de l'energia a aplicar en el càlcul de la retribució del servei de gestió de la demanda subministrament sense interrupcions ofert per als consumidors que adquireixen la seva energia en el mercat de producció durant el quart trimestre del 2011.  
 • Resolució de 21 d'octubre del 2009, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixa el preu mitjà de l'energia a aplicar en el càlcul de la retribució del servei de gestió de la demanda de subministrament sense interrupcions ofert per als consumidors que adquireixen la seva energia en el mercat de producció durant el quart trimestre del 2009.  
 • Resolució de 15 de novembre del 2007, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aprova el model de contracte de serveis de gestió de la demanda de subministrament sense interrupcions per als consumidors que adquireixin la seva energia en el mercat de producció.  
 • Ordre ITC/2370/2007 de 26 de juliol, per la qual es regula el servei de gestió de la demanda de subministrament sense interrupcions per als consumidors que adquireixen la seva energia en el mercat de producció.  
 

REGLAMENT DE PUNTS DE MESURA

Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 
A dalt