Gas

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Gas

18.07.2014

LEGISLACIÓ BÀSICA DE


Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 • Reial Decret Llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es traslladen directives en matèria de mercats interiors de l'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s'adopten mesures per corregir els desviaments per desajustos entre els costos i els ingressos dels sectors elèctric i del gas.
 • Ordre IET/3587/2011, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges associats a l'accés de tercers a les instal·lacions de gas i la retribució de les activitats regulades.
 • Resolució de 30 de desembre del 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d'últim recurs de gas natural.
 • Ordre ITC/3128/2011, de 17 de novembre, per la qual es regulen determinats aspectes relacionats amb l'accés de tercers a les instal·lacions de gas i la retribució de les activitats regulades.
 • Reial Decret 104-2010, de 5 de febrer, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d'últim recurs en el sector del gas natural.
 • Ordre ITC/1660/2009, de 22 de juny, per la qual s'estableix la metodologia de càlcul de la tarifa d'últim recurs de gas natural.
 • Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, amb la finalitat d'adaptar-la a allò que disposa la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural.
 • Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.
 • Reial Decret 949/2001, de 3 d'agost, pel qual es regula l'accés de tercers a les instal·lacions de gas i s'estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas natural.
 • Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs.
 

TARIFES I PEATGES


Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 
 • Ordre IET/2812/2012, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges i cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions de gas i la retribució de les activitats regulades. (BOE 29 desembre 2012).
 • Resolució de 28 de desembre del 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fa pública la tarifa d'últim recurs de gas natural. (BOE 29 desembre 2012).
 • Resolució de 28 de juny del 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d'últim recurs de gas natural. (BOE 29 juny 2012).
 • Resolució de 25 d'abril del 2012, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d'últim recurs de gas natural.
 • Ordre IET/849/2012, de 26 d'abril, per la qual s'actualitzen els peatges i cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions de gas i s'adopten determinades mesures relatives a l'equilibri financer del sistema de gas. (BOE 27 Abril 2012).
 • Resolució de 30 de desembre del 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d'últim recurs de gas natural.
 • Ordre ITEC/1506/2010, de 8 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ITC/1660/2009, de 22 de juny, que estableix la metodologia de càlcul de la tarifa d'últim recurs de gas natural.
 • Reial Decret 104/2010, de 5 de febrer, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d'últim recurs en el sector del gas natural.
 • Ordre ITC/3520/2009, de 28 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges i els cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions de gas per a l'any 2010 i s'actualitzen determinats aspectes relacionats amb la retribució de les activitats regulades del sector del gas.
 

SENSE INTERRUPCIONS

Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 • Resolució de 29 d'agost del 2011, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica la de 25 de juliol del 2006, que regula les condicions d'assignació i el procediment d'aplicació del subministrament sense interrupcions en el sistema del gas.
 • Resolució de 15 de juliol del 2009, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica la de 25 de juliol del 2006, que regula les condicions d'assignació i el procediment d'aplicació del subministrament sense interrupcions del sistema del gas.
 • Resolució de 25 de juliol del 2006, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es regulen les condicions d'assignació i el procediment d'aplicació del subministrament sense interrupcions en el sistema del gas.
 

REGLAMENT DE PUNTS DE MESURA


Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 
 
A dalt