Serveis energètics integrals

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Serveis energètics integrals

18.07.2014

RÈGIM ESPECIAL

Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 • Llei 1/2012, de 27 de gener, quant a la suspensió dels procediments de preassignació de retribució i la supressió d'incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d'energia a partir de cogeneració, fonts d'energia i residus.
 • Ordre ITC/66/2011, de 20 de gener, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'instal·lacions fotovoltaiques, per a la convocatòria del segon trimestre de 2011, al registre de preassignació de retribució, regulat en el Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre.
 • Reial Decret Llei 14/2010, de 23 de desembre, en el qual s'estableixen mesures urgents per a la correcció de dèficit tarifari del sector elèctric.
 • Reial Decret 1614/2010, de 7 de desembre, en el qual es regulen i es modifiquen determinats aspectes relatius a l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de tecnologies solar termoelèctrica i eòlica.
 • Reial Decret 1565/2010, de 19 de novembre, en el qual es regulen i es modifiquen determinats aspectes relatius a l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.
 • Reial Decret 1003/2010, de 5 d'agost, pel qual es regula la liquidació de la prima equivalent a les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica en règim especial.
 • Resolució de 30 de juny del 2009, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'inscriuen en el Registre de preassignació de retribució, associats a la convocatòria del tercer trimestre del 2009, els projectes inclosos a les quotes corresponents i es publica el resultat de procediment de preassignació de retribució d'aquesta convocatòria.
 • Resolució de 23 d'abril del 2009, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'inscriuen al Registre de preassignació de retribució, associat a la convocatòria del segon trimestre del 2009, els projectes inclosos a les quotes corresponents i es publica el resultat de procediment de preassignació de retribució d'aquesta convocatòria.
 • Resolució de 18 de febrer del 2009, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'inscriuen al Registre de preassignació de retribució, associats a la convocatòria del primer trimestre del 2009, els projectes inclosos a les quotes corresponents, es publica el resultat del procediment de preassignació de retribució d'aquesta convocatòria i es comunica l'inici del còmput del termini per al tancament del termini de presentació de sol·licituds de la següent convocatòria.
 • Reial Decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució de l'activitat de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució, del RD 661/2007, de 25 de maig, per a aquesta tecnologia.
 • Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.
 • Reial Decret 616/2007, d'11 de maig, sobre foment de la cogeneració.

PLA NACIONAL D'ASSIGNACIÓ DE DRETS D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE

Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 • Reglament (UE) núm. 601/2012 de la Comissió, de 21 de juny del 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell DOUEL, 12 de juliol de 2012.
 • Reglament (UE) núm. 600/2012 de la Comissió, de 21 de juny del 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i dels informes de dades sobre tones-kilòmetre i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell DOUEL, 12 de juliol de 2012.
 • Llei 13/2010, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle per perfeccionar i ampliar el règim general de comerç de drets d'emissió i incloure-hi l'aviació.
 • Reial Decret 341/2010, de 19 de març, pel qual es desenvolupen determinades obligacions d'informació per a activitats que s'incorporen al règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
 • Ordre PRE/2827/2009, de 19 d'octubre, per la qual es modifiquen les quanties de les assignacions sectorials establertes i per la qual s'aprova el Pla Nacional d'Assignació de Drets d'Emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle, 2008-2012, aprovat pel Reial Decret 1370/2006, de 24 de novembre.
 • Reial Decret 1402/2007, de 29 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 1370/2006, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Nacional d'Assignació de Drets d'Emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle, 2008-2012.
 • Reial Decret 1030/2007, de 20 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1370/2006, de 24 de novembre, pel qual s'aprova el Pla Nacional d'Assignació de Drets d'Emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle, 2008-2012.
 • Reial Decret 1370/2006, de 24 de novembre, pel que s'aprova el Pla Nacional d'Assignació de Drets d'Emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle, 2008-2012.
 • Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

VEHICLE ELÈCTRIC

Premi sobre cada document per obtenir més informació:
 • Resolució de 28 de setembre del 2012, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 24 de setembre de 2012, del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes del Programa d'Incentius al Vehicle Eficient. BOE 29 de setembre de 2012.
 • Reglament (UE) núm. 601/2012 de la Comissió, de 21 de juny del 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell DOUEL de 12 de juliol del 2012.
 • Reglament (UE) núm. 600/2012 de la Comissió, de 21 de juny del 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i dels informes de dades sobre tones-kilòmetre i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell DOUEL de 12 de juliol del 2012.
 • Reglament núm. 10 de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE): Prescripcions uniformes relatives a l'homologació dels vehicles pel que fa a la seva compatibilitat electromagnètica. DOUEL de 20 de setembre del 2012.
 • Reglament núm. 101 de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (CEPE): Disposicions uniformes relatives a l'homologació, per una part, de vehicles de passatgers impulsats únicament per un motor de combustió interna o per una cadena de tracció elèctrica híbrida, respecte de la mesura de l'emissió de diòxid de carboni i el consum de carburant o bé del consum d'energia elèctrica i l'autonomia elèctrica i, per una altra, de vehicles de les categories M1 i N1 impulsats únicament per una cadena de tracció elèctrica, respecte de la mesura del consum d'energia elèctrica i l'autonomia elèctrica. DOUEL de 26 de maig del 2012.
 • Reial Decret 417/2012, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 648/2011, de 9 de maig, de concessió directa de subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics, en el marc del Pla d'Acció 2010-2012 del Pla Integral d'Impuls al Vehicle Elèctric a Espanya 2010-2014.
 • Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.
 • Reial Decret 648/2011, de 9 de maig, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics durant el 2011, en el marc del Pla d'acció 2010-2012 del Pla Integral d'Impuls al Vehicle Elèctric a Espanya 2010-2014. (BOE núm. 111, de 10 de maig del 2011).
 • Reial Decret 647/2011, de 9 de maig, pel qual es regula l'activitat de gestor de càrregues del sistema per a la realització de serveis de recàrrega energètica.
A dalt