Diagnòstic d'eficiència energètica

Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Diagnòstic d'eficiència energètica

Qui està obligat a obtenir el Certificat d'Eficiència Energètica?

És l'expressió de l'eficiència energètica d'un edifici o part d'un edifici, determinada amb una metodologia establerta i expressada amb indicadors energètics mitjançant l'etiqueta d'eficiència energètica.
L'escala de qualificació d'eficiència energètica va des de la A (més qualificació) fins a la G (la més desfavorable).
 

Imagen

On cal registrar el certificat d'eficiència energètica d'un immoble?

El certificat ha de presentar-se davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma en matèria de certificació energètica d'edificis per al registre d'aquestes certificacions en el seu àmbit territorial. 
El seu registre és obligatori.
 

Imagen

Quins immobles s'exclouen del Certificat d'Eficiència Energètica?

S'exclouen de l'àmbit d'aplicació:
Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric.
Edificis o parts d'edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys.
Edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels edificis, a la part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
Edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
Edificis que es comprin per a reformes importants o demolició.
Edificis o parts d'edificis existents d'habitatges, l'ús dels quals sigui inferior a quatre mesos l'any, o bé durant un temps limitat i amb un consum previst d'energia inferior al 25 per cent del total que resultaria de la seva utilització durant tot l'any, sempre que així consti mitjançant declaració responsable del propietari de l'habitatge.
 

Imagen

És obligatori obtenir el certificat per a les habitacions dels hotels, de cases rurals o espais per a esdeveniments?

No és obligatòria l'obtenció del Certificat d'Eficiència Energètica per a les habitacions dels hotels, habitacions de cases rurals o espais per a esdeveniments, ja que en aquests casos no hi ha un contracte d'arrendament segons la Llei d'arrendaments urbans.
 

Imagen

Han d'obtenir obligatòriament el Certificat d'Eficiència Energètica els garatges i trasters d'un edifici?

No, ja que no es considera una part d'un edifici segons la definició que s'estableix en l'apartat 3.r de l'article 1 del Reial decret. A més a més, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació es consideren espais no habitables.
 

Imagen

Estan exempts els locals comercials en brut (lloguers o vendes) de la realització del certificat d'eficiència energètica?

Es considera un local en brut aquells que no són susceptibles de qualificació.
En aquest cas, el venedor no està obligat a la realització del certificat d'eficiència energètica. En el moment en què es condicioni el local i es faci el corresponent projecte d'obra i activitat, sí que cal sol·licitar-lo per tractar-se d'una obra nova.
 

Imagen

S'ha d'entregar l'original del certificat quan es vengui una unitat de l'edifici d'un bloc?

Sí, quan es vengui una unitat o part d'un edifici en bloc es pot, d'acord amb aquesta normativa, fer ús del: 
  • Certificat d'eficiència energètica de la unitat o part d'un edifici. 
  • Certificat d'eficiència energètica de l'edifici complet. En aquest certificat consta la referència cadastral de tot l'edifici, i és suficient amb l'entrega d'una còpia del certificat.
 

Imagen

Hi ha sancions per incompliment en relació amb el Certificat d'Eficiència Energètica?

Sí, La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, estableix en les seves disposicions addicionals tercera i quarta les infraccions i sancions en matèria de certificació energètica d'edificis.
Com a infraccions lleus amb multes de 300 € a 600 €, entre d'altres, s'hi inclouen:
  • La publicitat de venda o lloguer d'immobles sense fer menció de la seva qualificació d'eficiència energètica.
  • La no exhibició de l'etiqueta d'eficiència energètica en els supòsits en què és obligatori.
Dins de les infraccions greus amb multes de 601 € a 1.000 € destaquen:
  • La venda o el lloguer d'un immoble sense que el venedor o arrendador entregui el certificat d'eficiència energètica al comprador o arrendatari.
  • L'incompliment de l'obligació de presentar el certificat d'eficiència energètica davant de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma per tal de registrar-lo.
Les infraccions molt greus amb multes de 1.001 € a 6.000 € són, per exemple:
  • El falsejament de la informació en l'expedició o registre de certificats d'eficiència energètica.
  • La publicitat en la venda o lloguer d'immobles d'una qualificació no emparada pel corresponent certificat.
  • L'actuació com a tècnic certificador sense reunir els requisits legalment exigits.
 

Imagen
A dalt