Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Pressiona la tecla de retorn per desplegar el contingut del menú. Prem la tecla de retorn per desplegar les opcions d'idioma. Prem la tecla retorn per desplegar les opcions de la mida de font.

Home principal

Pàgina desada correctament com a favorita

Hi ha sancions per incompliment en relació amb el Certificat d'Eficiència Energètica?

Sí, La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, estableix en les seves disposicions addicionals tercera i quarta les infraccions i sancions en matèria de certificació energètica d'edificis.
Com a infraccions lleus amb multes de 300 € a 600 €, entre d'altres, s'hi inclouen:
  • La publicitat de venda o lloguer d'immobles sense fer menció de la seva qualificació d'eficiència energètica.
  • La no exhibició de l'etiqueta d'eficiència energètica en els supòsits en què és obligatori.
Dins de les infraccions greus amb multes de 601 € a 1.000 € destaquen:
  • La venda o el lloguer d'un immoble sense que el venedor o arrendador entregui el certificat d'eficiència energètica al comprador o arrendatari.
  • L'incompliment de l'obligació de presentar el certificat d'eficiència energètica davant de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma per tal de registrar-lo.
Les infraccions molt greus amb multes de 1.001 € a 6.000 € són, per exemple:
  • El falsejament de la informació en l'expedició o registre de certificats d'eficiència energètica.
  • La publicitat en la venda o lloguer d'immobles d'una qualificació no emparada pel corresponent certificat.
  • L'actuació com a tècnic certificador sense reunir els requisits legalment exigits.
 

< Han d'obtenir obligatòriament el Certificat d'Eficiència Energètica els garatges i trasters d'un edifici?

On cal registrar el certificat d'eficiència energètica d'un immoble? >

A dalt