Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
 • CAT
 • EN
 • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Quina documentació necessito per demanar el bo social?

Quina documentació necessito per demanar el bo social?

Segons les teves circumstàncies, et caldran uns documents o uns altres. En aquest enllaç tens tota la informació.

 

 
Quins documents cal tenir?
 
On trobar la documentació
Documentació
Consumidor vulnerable/ vulnerable severo
On aconseguir la documentació?
Formulari Bo Social emplenat i signat per tota la unitat familiar
Es obligatorio presentar este documento.
Fotocòpia del NIF o NIE del titular i de tots els membres de la unitat familiar (incloent-hi els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i els menors de 14 anys que en tinguin).
Es obligatorio presentar este documento.
 
En el cas que el titular formi part d'una unitat familiar, llibre de família o certificació del full individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar. En cas de no formar part d'una unitat familiar, full individual del Registre Civil o qualsevol document expedit per l'autoritat competent que acrediti l'estat civil del sol·licitant.
Es obligatorio presentar este documento.
 • Registre Civil
 • Autoritat competent
Certificat d'empadronament , individual o conjunt, del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
Es obligatorio presentar este documento.
 • Oficines d'Atenció de la Ciutadania
 • Ajuntaments
Fotcòpia del títol de família nombrosa en vigor.
Tan sols necessari en cas de famílies nombroses.
 • Oficines d'Atenció a la Ciutadania (Cita prèvia)
 • Seccions de Familia de les Gerències Territorials de Serveis Socials
Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la Comunitat Autònoma, que acrediti Circumstàncies Especials: discapacitat major o igual al 33%, víctima de violència de gènere o victima de terrorisme.
Tan sols necessari en cas de complir circumstàncies especials.
 • Departament d'Assumptes Socials
 • Centres Base de les Conselleries de Serveis Socials

 

Per als subministraments situats a Navarra caldrà aportar també la Declaració de la renda o certificat d'imputacions de cada un dels membres de la unitat familiar.