Aquesta versió de no és compatible.

Els navegadors no compatibles, a més d’impedir que puguis utilitzar totes les funcionalitats de la pàgina, són més lents i suposen un risc per a la teva seguretat.

Et recomanem que actualitzis la versió de navegador ara o que accedeixis a la pàgina amb un altre navegador .

Anar a(CA)
Llars i Negocis
  • CAT
  • EN
  • ES

Endesa - Llum, gas, persones

Hi ha sancions per incompliment en relació amb el Certificat d'Eficiència Energètica?

Hi ha sancions per incompliment en relació amb el Certificat d'Eficiència Energètica?

Sí, La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, estableix en les seves disposicions addicionals tercera i quarta les infraccions i sancions en matèria de certificació energètica d'edificis.
Com a infraccions lleus amb multes de 300 € a 600 €, entre d'altres, s'hi inclouen:
  • La publicitat de venda o lloguer d'immobles sense fer menció de la seva qualificació d'eficiència energètica.
  • La no exhibició de l'etiqueta d'eficiència energètica en els supòsits en què és obligatori.
Dins de les infraccions greus amb multes de 601 € a 1.000 € destaquen:
  • La venda o el lloguer d'un immoble sense que el venedor o arrendador entregui el certificat d'eficiència energètica al comprador o arrendatari.
  • L'incompliment de l'obligació de presentar el certificat d'eficiència energètica davant de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma per tal de registrar-lo.
Les infraccions molt greus amb multes de 1.001 € a 6.000 € són, per exemple:
  • El falsejament de la informació en l'expedició o registre de certificats d'eficiència energètica.
  • La publicitat en la venda o lloguer d'immobles d'una qualificació no emparada pel corresponent certificat.
  • L'actuació com a tècnic certificador sense reunir els requisits legalment exigits.
 

Contingut relacionat